Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Standardavtal

Standardavtal

Syftet med ett standardavtal är att underlätta mellan parterna. Det kan även minska kostnader som annars uppstår då nya avtal måste upprättas inför varje projekt. Standardavtalen ska öka säkerheten och förutsägbarheten vad gäller innehållet i ett specifikt avtal. Det vanligaste avtalsförhållandet mellan näringsidkare är framtaget av Byggandets kontraktskommitté, BBK.

Standardavtalen är tänkta att kunna tillämpas vid ett stort antal tillfällen. De har standardiserade villkor och kan vara antingen ensidigt framtagna eller gemensamt framtagna, beroende på inblandade parter. Tänk på att ett standardavtal måste åberopas för att gälla.

Det viktigaste standardavtalet, avtalsförhållandet mellan näringsidkare, är framtaget av Byggandets kontraktskommitté, BBK. I BBK finns representanter från i stort sett alla aktörer i byggsektorn. Viktigt att tänka på är att standardavtalen inte är tänkt att användas mellan näringsidkare och konsument. Det ska alltså inte uppföras mellan exempelvis en villaägare och en byggare. Istället gäller då konsumentlagstiftningen. Det finns två standardavtal som istället kan användas mellan näringsidkaren och konsumenten och som tagits fram av Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. För att standardavtalen ska gälla krävs det att dessa åberopas i det ordinarie kontraktet.

Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för att få råd och tips på vilka standardavtal som är tillämpningsbara och som bör tillämpas i ditt projekt.

Länkar